Warunki wynajmu

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW FLIX CARS

§ 1.
Regulamin określa zasady używania samochodów oraz prawa i obowiązki Stron umów zawieranych przez: FLIX CARS

Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, posiadający NIP: 9522194692, REGON: 382814459.

§ 2. DEFINICJE

 1. „Czynsz” – opłata za najem Samochodu naliczana dobowo według stawki każdorazowo określonej w Umowie Najmu lub za określone okresy cykliczne wskazane w Umowie Najmu.
 2. „Najemca”- jako Najemcę rozumie się:
 3. osobę fizyczną mającą ukończony 20 rok życia i posiadającą prawo jazdy minimum przez okres 24 miesięcy oraz dowód osobisty (w przypadku obywatela kraju należącego do Unii Europejskiej – dokument potwierdzający tożsamość zgodnie z prawem krajowym właściwym dla miejsca zamieszkania, w przypadku pozostałych obcokrajowców – ważny paszport), biorącą samochód do używania w imieniu własnym;
 4. osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w imieniu której samochód bierze do używania osoba przez nią prawidłowo umocowana lub upoważniona, spełniająca wymogi określone w pkt a) powyżej.
 5. „Cennik i Opłaty Dodatkowe” – lista opłat, w tym opłat dodatkowych, stanowiąca Załącznik nr 1 do Umowy Najmu, które Najemca zobowiązuje się ponieść w związku z Umową Najmu.
 6. „Kaucja” – kwota pobierana przez Wynajmującego od Najemcy na zabezpieczenie jego roszczeń związanych z wynajmem samochodu;
 7. „Protokół” – protokół zdawczo-odbiorczy, stanowiący Załącznik nr 2  do Umowy Najmu, będący jej integralną częścią, określający szczegółowy stan samochodu w chwili odbioru samochodu przez Najemcę oraz w chwili zwrotu samochodu Wynajmującemu;
 8. „Strona” lub „Strony” – oznacza Najemcę lub/i Wynajmującego łącznie;
 9. „Umowa Najmu” – Umowa Najmu samochodu zawarta przez Strony, obejmująca łącznie Umowę, Regulamin, Cennik i Opłaty Dodatkowe oraz Protokół;
 10. „Wynajmujący” – FLIX CARS Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, posiadający NIP 9522194692 REGON: 382814459, będący Stroną Umowy Najmu;

§ 3. OBOWIĄZKI NAJEMCY

 1. Najemca otrzymuje  od Wynajmującego samochód sprawny, czysty, w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację i zobowiązuje się użytkować go z należytą starannością, zachować w czystości, a także zwrócić go w stanie, w jakim znajdował się w chwili wydania go Najemcy. Najemca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na fakt, że samochód jest wyposażony w specjalne urządzenie monitorujące GPS z możliwością odcięcia zapłonu samochodu lub uruchomienia alarmu oraz, że w przypadku utraty sygnału urządzenia GPS zamontowanego w samochodzie Wynajmujący ma prawo uznać samochód za skradziony i zawiadomić Policję.
 2. Najemca zobowiązuje się używać samochód w sposób określony w Umowie Najmu oraz odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu samochodu, a ponadto zobowiązuje się do:
 3. każdorazowego zamykania samochodu i włączania urządzeń antykradzieżowych oraz zabezpieczenia poza samochodem kluczyków przy każdorazowym wyjściu z samochodu;
 4. wykonywania bieżącej kontroli samochodu w celu zachowania go w stanie niepogorszonym w szczególności poprzez:  sprawdzenia i uzupełnienia oleju silnikowego, paliwa, płynu do spryskiwaczy, płynu chłodniczego, płynu hamulcowego oraz sprawdzanie prawidłowego ciśnienia w oponach i działania świateł;
 5. zapoznania się z dokumentacją samochodu i używania samochodu w sposób zgodny z jego instrukcją użytkowania;
 6. stosowania w samochodzie odpowiedniego rodzaju paliwa zgodnie z informacją podaną przy wlewie paliwa lub instrukcji obsługi samochodu;
 7. niezwłocznie (lecz nie później niż w terminie 3 godzin od zaistnienia zdarzenia) zawiadomienia Wynajmującego o nieprawidłowościach w pracy samochodu, a także do zawiadomienia Wynajmującego lub przedstawiciela Assistance o uszkodzeniu, unieruchomieniu lub zniszczeniu samochodu telefonicznie pod numerem telefonu: + 48 606 185 077 lub mailowo na adres e-mail: kontakt@flixcars.pl. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w użytkowaniu samochodu albo wyświetleniu przez komputer pokładowy komunikatu o wymogu ingerencji lub weryfikacji działania samochodu, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zatrzymania samochodu i powstrzymania się od dalszej jazdy do czasu zawiadomienia Wynajmującego i uzyskania wytycznych w zakresie dalszego postępowania;
 8. zapłaty mandatów, innych kar lub opłat wynikających z naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z przyczyn, za które Najemca lub osoba, której powierzył samochód ponosi odpowiedzialność lub do poniesienia których zobowiązany jest lub był z tytułu używania samochodu; Najemca upoważnia Wynajmującego do przekazania wszelkim organom egzekucyjnym danych osobowych wraz z kopią Umowy Najmu. Obsługa każdego zapytania ze strony organów administracji publicznej wiąże się z dodatkową opłatą określoną w Cenniku i Opłatach Dodatkowych.
 9. ponosić koszt paliwa zużytego podczas używania samochodu oraz koszt płynu do spryskiwaczy;
 10. udostępniania samochodu do używania w imieniu Najemcy tylko i wyłącznie osobom, które posiadają stosowne uprawnienia i tylko za zgodą Wynajmującego, na odpowiedzialność i ryzyko Najemcy;
 11. do poniesienia wszelkich kosztów w celu przywrócenia samochodu do stanu poprzedniego.
 12. Zabronione jest wykonywanie w samochodzie następujących czynności:
 13. palenie tytoniu lub innych substancji, picia alkoholu;
 14. używanie samochodu do uruchamiania innych pojazdów, a także holowanie innych pojazdów, przyczep lub jakichkolwiek innych rzeczy;
 15. dokonywanie w samochodzie przeróbek lub zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem bez zgody Wynajmującego;
 16. przekraczanie dopuszczalnej ładowności lub prędkości samochodu;
 17. używanie samochodu w wyścigach, rajdach, zawodach, a także jazdy po torach wyścigowych (nie biorąc udziału w zawodach);
 18. oklejanie samochodu jakimikolwiek materiałami;
 19. prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, lub innych substancji mogących wpływać na świadomość lub zdolność psychomotoryczną;
 20. przewożenie wszelakich substancji grożących zniszczeniem lub odbarwieniem wnętrza albo wywołaniem utrzymania się nieprzyjemnych zapachów;
 21. przewożenia zwierząt,
 22. przewożenia wszelkich rzeczy ruchomych, których stan zanieczyszczenia, obudowy lub opakowania groziłby zniszczeniem lub stałym zanieczyszczeniem wnętrza;
 23. stosowania podczas konserwacji karoserii lub wnętrza narzędzi oraz substancji powodujących powstanie nadmiernych odbarwień lub zarysowań;
 24. konserwacji wnętrza w sposób mogący grozić uszkodzeniem instalacji i urządzeń wyposażenia;
 25. wykorzystywania pojazdu dla celów dalszego podnajmu, wykorzystywania jako taksówka czy samochód do przewozu osób,
 1. jakiejkolwiek ingerencji w stan techniczny pojazdu bez wyraźnej zgody Wynajmującego udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności;
 2. Wszelkie koszty i szkody powstałe z tytułu eksploatacji samochodu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub Umową Najmu ponosi Najemca.
 3. Wynajmujący ma prawo obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia stanu poprzedniego oraz domagania się zapłaty za utratę wartości samochodu w przypadku dokonania czynności, o których mowa w pkt 3.
 4. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia i przestrzegać zawartych w tych warunkach postanowień, a w przypadku udostępnienia samochodu – ponadto poinstruować osobę kierującą samochodem o obowiązkach wynikających z ww. dokumentów – pod rygorem obowiązku naprawienia szkody. Najemca odpowiada do pełnej wysokości za szkody poniesionej przez Wynajmującego na skutek działań lub zaniechań Najemcy, do których zaliczyć należy w szczególności:
 5. prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, lub bez ważnego prawa jazdy;
 6. ucieczki z miejsca wypadku lub kolizji;
 7. niedozwolonego wyjazdu samochodem poza terytorium Polski;
 8. niedopełnienia obowiązku zwrotu kompletu kluczyków po kradzieży samochodu skutkującego odmową wypłaty odszkodowania z tytułu kradzieży samochodu;
 9. naruszenia obowiązku do niezwłocznego zawiadomienia Wynajmującego o stwierdzonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu samochodu oraz do powstrzymania się od dalszej jazdy do czasu uzyskania wytycznych Wynajmującego, co doprowadziło do zwiększenia uszkodzeń;
 10. posłużenia się nieprawdziwymi danymi lub dokumentami w celu wynajęcia samochodu;
 11. nieuprawnionego obciążania samochodu lub zaniechania obowiązkowi poinformowania Wynajmującego o podstawach do ogłoszenia upadłości Najemcy albo wszczęcia przeciw niemu postępowania egzekucyjnego;
 12. w przypadkach, o których mowa w pkt 2 a), b), d) i h).
 13. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, zagubione lub pozostawione w przedmiocie najmu, ani też odpowiedzialności wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej przez Najemcę. W przypadku skierowania przeciwko Wynajmującemu jakichkolwiek roszczeń, Najemca zobowiązany jest przystąpić do sporu i zwolnić Wynajmującego z odpowiedzialności.
 14. Wynajmujący ma prawo kontroli użytkowania samochodu a Najemca zobowiązany jest każdorazowo udostępnić Wynajmującemu samochód w celu kontroli a także w celu wykonania przeglądu okresowego lub wymiany opon w miejscu i czasie wskazanym przez Wynajmującego, pod rygorem poniesienia przez Najemcę opłaty dodatkowej wskazanej w Cenniku i Opłatach Dodatkowych.
 15. Najemca jest zobowiązany do zgłoszenia Wynajmującemu konieczności wykonania przeglądu lub napraw w samochodzie.
 16. Najemca nie może dokonywać żadnych napraw lub holowania samochodu bez zgody Wynajmującego pod rygorem pokrycia szkód i kosztów takiego działania.
 17. W przypadku nie podstawienia samochodu do przeglądu przez Najemcę lub innego działania Najemcy skutkującego utratą gwarancji producenta samochodu, Najemca zostanie obciążony opłatą dodatkową na zasadach wskazanych w Cenniku i Opłatach Dodatkowych, chyba że powyższe nastąpiło z powodu siły wyższej.
 18. Najemca jest zobowiązany do zapłaty wszelkich należności wynikających ze szkód powstałych w samochodzie, w tym w jego elementach zewnętrznych, wszelkich technicznych częściach składowych i elementach wyposażenia wnętrza samochodu, spowodowanych przez Najemcę, osoby, którym powierzył samochód do używania jak również sprawców niemożliwych do zidentyfikowania.
 19. W przypadku, o którym mowa w pkt 11 i/lub pkt 12 powyżej, Najemca poza opłatami z Cennika i Opłat Dodatkowych, jest zobowiązany:
 20. do pokrycia kosztów naprawy samochodu w pełnej wysokości, w sytuacji, gdy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania;
 21. w sytuacji, gdy wartość naprawy samochodu będzie przewyższać kwotę przyznanego przez ubezpieczyciela odszkodowania – do pokrycia różnicy między tymi kwotami, z zastrzeżeniem, że koszty te będą naliczane na podstawie kosztorysu sporządzonego przez autoryzowany serwis samochodowy wskazany przez Wynajmującego;
 22. Udział własny Najemcy w szkodzie w przypadku uszkodzenia samochodu z winy Najemcy wynosi od 10.000 zł do 20.000 zł, w zależności od marki samochodu będącego przedmiotem najmu.
 23. W przypadku kradzieży samochodu, uszkodzenia, kolizji lub wypadku, obowiązkiem Najemcy jest bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w terminie 30 minut od stwierdzenia kradzieży, powiadomienie o tym fakcie Policji oraz Wynajmującego pod numerem tel. + 48 606 185 077 lub mailowo pod adresem e-mail: kontakt@flixcars.pl.
 24. Wynajmujący ma prawo wyboru czy powstałą szkodę likwidować z AC. W przypadku szkody lub kolizji pozwalającej na skorzystanie z OC sprawcy innego uczestnika ruchu, Wynajmujący nie ponosi kosztów związanych z niewykorzystaniem okresu najmu i innych kosztów, powstałych po dniu wystąpienia przedmiotowej szkody lub kolizji. Najemca nie zostaje obciążony żadnymi kosztami, o których mowa powyżej, jednakże zobowiązany jest współdziałać z zakładem ubezpieczeń, według zasad określonych w pkt 17 poniżej.
 25. W przypadku zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela Najemca zobowiązany jest współdziałać z zakładem ubezpieczeń w zakresie niezbędnym do likwidacji szkody, a w szczególności dostarczyć:
 26. druk zgłoszenia szkody znajdujący się w samochodzie;
 27. kopię prawa jazdy Najemcy lub osoby, która faktycznie kierowała samochodem;
 28. kopię dokumentu tożsamości Najemcy lub osoby, która faktycznie kierowała samochodem;
 29. dokumenty samochodu;
 30. kluczyki do samochodu;
 31. oświadczenie sprawcy szkody, o ile zostało sporządzone lub jednostki Policji, która przybyła na miejsce zdarzenia.
 32. W przypadku kradzieży samochodu Najemca zobowiązany jest również niezwłocznie zwrócić Wynajmującemu kluczyki i otrzymane dokumenty samochodu.
 33. Najemca jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką Wynajmujący poniósł w wyniku kradzieży lub całkowitego uszkodzenia samochodu, w zakresie, w jakim szkoda nie została naprawiona w drodze wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, w szczególności do zapłaty wartości rynkowej samochodu, zgodnie z kalkulacją sporządzoną przez autoryzowanego dealera wskazanego przez Wynajmującego.
 34. Niezwłocznie po zwrocie samochodu lub po otrzymaniu decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę kosztami:
 35. usunięcia szkód wynikłych z niewłaściwej eksploatacji samochodu lub zaniedbań Najemcy, nieobjętych ryzykami w ramach polisy ubezpieczeniowej (np. drobne uszkodzenia karoserii);
 36. utraty wartości rynkowej samochodu na skutek jego uszkodzenia w razie, gdy przyczyna uszkodzenia była zawiniona przez Najemcę lub osobę prowadzącą samochód.
 37. Roszczenie Najemcy przeciwko Wynajmującemu o zwrot nakładów na samochód nie przysługuje.
 38. Najemca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko dokonać niezbędnych badań stanu zdrowia określających możliwość używania samochodu. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowość i rzetelność, a ponadto w przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych spowodowanych stanem zdrowia Najemcy lub innymi zdarzeniami (w tym losowymi), odpowiedzialność Wynajmującego jest wyłączona.
 39. Najemca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów Czynszu przez cały okres trwania Umowy Najmu niezależnie od faktu: (1) ograniczonego użytkowania, (2) zaprzestania użytkowania, (3) porzucenia pojazdu, (4) zwrotu pojazdu przed rozwiązaniem Umowy Najmu na czas określony.
 40. W przypadku zaistnienia podstaw do ogłoszenia upadłości Najemcy albo wszczęcia przeciwko niemu postępowania egzekucyjnego, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Wynajmującego, któremu w takiej sytuacji przysługiwać będzie prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia lub zażądania ustanowienia przez Najemcę dodatkowego zabezpieczenia w postaci dodatkowej kaucji o wartości stanowiącej równowartość czynszu najmu za 5 miesięcy.

§ 4. WYDANIE I ZWROT POJAZDU

 1. Najemca zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem samochodu w chwili jego odbioru. Wszelkie uwagi Najemcy dotyczące stanu samochodu przy jego odbiorze powinny zostać uwzględnione w Protokole.
 2. Wydanie i zwrot samochodu nastąpi w miejscu i czasie wskazanym w Umowie Najmu, na podstawie Protokołu podpisanego przez Strony lub upoważnionych przedstawicieli Stron. Z chwilą wydania samochodu na Najemcę przechodzi wszelkie ryzyko, w tym ryzyko niezawinionego przez Wynajmującego ubytku, utraty lub uszkodzenia samochodu.
 3. Najemca zobowiązany jest do zwrotu samochodu w terminie przewidzianym Umową Najmu. Z chwilą zwrotu, Samochód musi być zatankowany paliwem co najmniej do poziomu paliwa wskazanym w Protokole wydania samochodu Najemcy oraz w stanie zgodnym ze stanem wydania, wyczyszczonym wewnątrz i z zewnątrz, pogorszonym o ewentualne zużycia będące następstwem prawidłowego i normalnego używania samochodu.
 4. W przypadku zwrotu samochodu niedotankowanego paliwem do poziomu z Protokołu wydania samochodu, Najemca zobowiązuje się ponieść koszt uzupełnienia paliwa oraz opłatę dodatkową w kwotach wskazanych w Cenniku i Opłatach Dodatkowych.
 5. W momencie zwrotu samochodu, Wynajmujący lub upoważniony pracownik Wynajmującego dokona oceny stanu samochodu i uwagi wpisze do Protokołu. W przypadku ujawnienia się uszkodzeń czy braków w samochodzie wykrytych w terminie 3 (trzech) dni roboczych, Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Najemcę.
 6. Jeżeli Najemca uchyla się od udziału w odbiorze samochodu lub podpisaniu protokołu odbioru albo jest nieobecny w umówionym miejscu i terminie zwrotu samochodu, Wynajmujący może dokonać odbioru samochodu jednostronnie, podpisując protokół odbioru.
 7. W przypadku pozostawienia samochodu poza miejscem jego zwrotu, w tym samochodu niesprawnego lub uszkodzonego z winy Najemcy albo osoby której Najemca udostępnił samochód lub samochodu zablokowanego, w tym zablokowanego/unieruchomionego przez uprawnione służby, Najemca zobowiązany jest zarówno do zapłaty za holowanie samochodu na zasadach wskazanych w Cenniku i Opłatach Dodatkowych jak i do poniesienia wszelkich innych kosztów związanych z pozostawieniem samochodu poza miejscem zwrotu, do których zaliczyć należy w szczególności, wszelkie opłaty naliczone przez Wynajmującego zgodnie z Cennikiem i Opłatami Dodatkowymi oraz szkodę Wynajmującego przewyższającą wartość poniesionych opłat w związku z pozostawieniem samochodu przez Najemcę. Szkoda poniesiona przez Wynajmującego dochodzona może być na zasadach ogólnych.
 8. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku powzięcia przez Wynajmującego informacji o porzuceniu samochodu przez Najemcę i/lub pozostawieniu go w miejscu płatnego parkowania bez uiszczenia należnej opłaty, Wynajmujący uprawniony jest do zaholowania samochodu do miejsca jego wydania celem jego zabezpieczenia i ograniczenia naliczanych kosztów. Powyższe nie stanowi ani zwrotu samochodu ani rozwiązania Umowy Najmu, a Najemca uprawniony będzie do odzyskania posiadania samochodu po dokonaniu zwrotu wszelkich kosztów Wynajmującego poniesionych w wyniku holowania i zabezpieczenia samochodu.
 9. Samochód zostanie uznany za porzucony w przypadku przesłania przez Najemcę wyraźnej informacji o jego porzuceniu, uzyskania przez Wynajmującego innej niebudzącej wątpliwości informacji o porzuceniu samochodu, odmowy zwrotu samochodu w miejscu określonym w Umowie Najmu lub pozostawieniu samochodu bez uruchomienia silnika przez okres co najmniej 30 dni, chyba że na żądanie Wynajmującego, Najemca wyjaśni brak uruchomienia samochodu przez okres 30 dni.
 10. Uprawnienie Wynajmującego do zaholowania samochodu pozostawionego w miejscu płatnego parkowania bez należnej opłaty powstaje w chwili, gdy brak opłaty za parkowanie przekracza 7 dni.
 11. Zamiar przedłużenia Umowy Najmu Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu w formie pisemnej, mailowej lub telefonicznej potwierdzonej mailowo na dane kontaktowe: kontakt@flixcars.pl; tel.: + 48 606 185 077 i uzyskać zgodę minimum 12 godzin przed upływem terminu zwrotu samochodu. W celu rozwiania wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że Umowa Najmu nie może ulec przedłużeniu bez wyraźnej zgody Wynajmującego  wyrażonej na piśmie. Milczenie Wynajmującego poczytuje się za brak zgody na przedłużenie Umowy Najmu. Jeżeli Najemca nie uzyska zgody Wynajmującego na przedłużenie Umowy Najmu lub nie dokona opłaty za przedłużenie, samochód może zostać zgłoszony na policję jako skradziony. Zdanie poprzedzające znajduje odpowiednie zastosowanie w przypadku gdy Najemca nie dokona terminowego zwrotu samochodu po wcześniejszym rozwiązaniu Umowy Najmu. Strony wyłączają automatyczne przedłużenie najmu na czas nieokreślony po wygaśnięciu umowy terminowej.
 12. Samochód posiada zamontowane urządzenie uniemożliwiające uruchomienie silnika samochodu. W przypadku braku zwrotu samochodu w oznaczonym Umową terminie, Wynajmujący po bezskutecznym wezwaniu Najemcy do zwrotu samochodu uprawniony jest do zablokowania samochodu. Wezwanie zostanie wysłane Najemcy w formie mailowej, smsem, albo telefonicznie, według uznania Wynajmującego.
 13. W wypadku opóźnienia lub zwłoki w zwrocie samochodu bez zgody Wynajmującego, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu z każdego miejsca oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami z tym związanymi, w tym opłatami dodatkowymi z Cennika i Opłat Dodatkowych oraz szkodą Wynajmującego wywołaną działaniem Najemcy w zakresie przewyższającym wartość naliczonych opłat.
 14. Poruszanie się samochodem poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jest zakazane za wyjątkiem uzyskania uprzedniej zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności oraz wykupieniu przez Najemcę dodatkowego ubezpieczenia.
 15. W przypadku wyjazdu samochodem poza granice Rzeczypospolitej Polskiej/Unii Europejskiej bez zgody Wynajmującego, Wynajmujący w pierwszej kolejności spróbuje nawiązać kontakt z Najemcą a w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu uprawniony będzie do odcięcia zapłony samochodu
  i zgłoszenia kradzieży samochodu na Policję.
 16. Niezależnie od pkt 13, w przypadku wyjazdu przez Najemcę za granicę bez zgody Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest do zapłaty opłaty administracyjnej w wysokości wskazanej w Cenniku i Opłatach Dodatkowych.
 17. W przypadku przekroczenia przez Najemcę maksymalnego przebiegu, Najemca jest zobowiązany do zapłaty za nadwyżkę kilometrów zgodnie z Cennikiem i Opłatami Dodatkowymi.
 18. W przypadku najmu długoterminowego, Wynajmującemu przysługuje uprawnienie do wymiany samochodu stanowiącego przedmiot najmu na inny samochód tej samej klasy. W takiej sytuacji Wynajmujący wezwie Najemcę do zwrotu aktualnie używanego samochodu oraz odbioru samochodu nowego, a Najemca zobowiązany jest dokonać powyższych czynności na wezwanie Wynajmującego.

§ 5. ROZWIĄZANIE UMOWY i ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

 1. W przypadku zawarcia Umowy Najmu na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przez konsumenta, konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Najmu lub przedłużenia Umowy Najmu na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827 z późn. zm.) zgodnie z art. 38 pkt 12 tej ustawy.
 2. Wynajmującemu przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania Umowy Najmu w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:
  1. używania samochodu przez Najemcę niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  2. braku lub utraty uprawnień do prowadzenia samochodu;
  3. naruszenia obowiązków Najemcy wynikających z Umowy Najmu lub Regulaminu, w szczególności w zakresie prawidłowego korzystania z samochodu, obowiązków informacyjnych wobec Wynajmującego oraz konieczności uzyskania zgody na podjęcie określonej czynności.
 3. W przypadku rozwiązania Umowy Najmu w trybie natychmiastowym lub porzucenia samochodu, Najemca traci uiszczoną kaucję w całości.
 4. Najemca może rozwiązać Umowę z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, gdy:
 5. Wynajmujący opóźnia się z dostarczeniem Samochodu przez okres przekraczający 60 dni;
 6. naruszenia przez Wynajmującego obowiązku naprawy Samochodu lub zapewnienia samochodu zastępczego.

§ 6. SAMOCHÓD ZASTĘPCZY

 1. W przypadku unieruchomienia samochodu z przyczyn nie leżących po stronie Najemcy, na okres dłuższy niż 12 godzin Wynajmujący może zapewnić Najemcy inny samochód (samochód zastępczy w miarę możliwości w klasie podobnej do najmowanego samochodu) lub zwróci Najemcy Czynsz proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu najmu przewidzianego w Umowie Najmu.
 2. Samochód zastępczy, o ile Strony nie uzgodnią inaczej, od momentu przekazania na podstawie Protokołu staje się samochodem docelowym i jego używanie stanowić będzie kontynuację Umowy Najmu.
 3. W przypadku szkody całkowitej lub kradzieży samochodu, Strony wspólnie postanowią o warunkach kontynuowania Umowy Najmu z użyciem samochodu zastępczego, jako docelowego.
 4. Najemcy nie przysługuje samochód zastępczy w przypadku:
 5. szkody powstałej w wyniku winy umyślnej, winy nieumyślnej lub rażącego niedbalstwa Najemcy;
 6. zagubienia/uszkodzenia/utraty kluczyków samochodu z przyczyn leżących po stronie Najemcy;
 7. unieruchomienia samochodu w Rzeczypospolitej Polskiej lub poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, przez co Strony rozumieją również blokadę samochodu przez służby do tego uprawnione.
 8. Innych naruszeń Regulaminu lub Umowy Najmu.

§ 7. OPŁATY

 1. Przed wydaniem samochodu Najemca może być zobowiązany przez Wynajmującego do wpłacenia Wynajmującemu kaucji zgodnie z Umową Najmu, stanowiącej zabezpieczenie roszczeń Wynajmującego względem Najemcy z tytułów przewidzianych w Regulaminie lub Umowie Najmu. Kaucja podlega zwrotowi (w całości lub w części) po dokonaniu jej rozliczenia zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 2. Czynsz za najem samochodu naliczany jest za dobę albo za okresy cykliczne, według stawki określonej w Umowie Najmu lub w Cenniku i Opłatach Dodatkowych znajdującej się na stronie internetowej www.flixcars.pl w dniu zawarcia Umowy Najmu.
 3. Opóźnienie w zwrocie samochodu do jednej godziny nie powoduje naliczenia dodatkowych opłat. W przypadku gdy opóźnienie w zwrocie samochodu przekracza 1 godzinę Wynajmujący uprawniony jest do naliczenia Czynszu za pełną dobę najmu. W przypadku gdy opóźnienie w zwrocie przekracza jedną dobę, Wynajmujący uprawniony jest do naliczenia opłaty wskazanej w zdaniu poprzedzającym za każdą rozpoczętą dobę. Dla potrzeb niniejszego postanowienia, zastosowanie znajduje obowiązujący w dniu naliczenia opłaty Cennik wynajmu samochodu podlegającego zwrotowi na jedną dobę niezależnie od faktu czy zwrot samochodu następuje w ramach najmu krótkoterminowego czy też długoterminowego.
 4. Wynajmujący uprawniony jest do pobierania Czynszu jednorazowo z góry, tygodniowo, miesięcznie lub w inny sposób każdorazowo ustalony w Umowie Najmu.
 5. W przypadku najmu długoterminowego wymagalność Czynszu jest niezależna od otrzymania przez Najemcę faktury VAT. W przypadku gdy Najemca nie otrzyma faktury VAT za dany miesiąc maksymalnie w terminie do 10 dnia miesiąca, za który Czynsz jest należny, wezwie Wynajmującego do przedłożenia wymaganej faktury VAT a Wynajmujący zobowiązany jest do jej przedłożenia w terminie 5 dni od dnia otrzymania żądania Najemcy.
 6. Czynsz nie zawiera opłat za świadczenia dodatkowe, które w przypadku ich zamówienia przez Najemcę płatne są według stawek z Cennika i Opłat Dodatkowych Wynajmującego (np. foteliki dziecięce, bagażnik dachowy, itp.).
 7. W przypadku najmu długoterminowego, a braku terminowej zapłaty Czynszu za co najmniej dwa pełne okresy płatności, Wynajmujący może bez dodatkowego wezwania Najemcy do zapłaty i bez wyznaczenia dodatkowego terminu zapłaty, rozwiązać Umowę najmu w trybie natychmiastowym.
 8. Tytułem Czynszu i/lub opłat dodatkowych  Wynajmujący wystawi fakturę VAT. Najemca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu lub otrzymanie faktur VAT w formie elektronicznej.
 9. Wynajmujący może dokonywać potrącenia kwot należnych mu z tytułu Czynszu, Cennika i Opłat Dodatkowych i innych należności, z kwot wpłaconych przez Najemcę tytułem Kaucji lub nadpłaconego Czynszu bez obowiązku odrębnego i indywidualnego oświadczenia o dokonaniu potrącenia. W przypadku wykorzystania Kaucji na poczet zaległości finansowych Najemcy, Wynajmujący uprawniony jest do wezwania Najemcy do uzupełnienia Kaucji do pełnej wysokości w terminie nie krótszym niż 5 dni, a po bezskutecznym upływie ww. terminu do rozwiązania Umowy Najmu w trybie natychmiastowym.
 10. W przypadku zakończenia Umowy Najmu i dokonaniu zwrotu samochodu, Wynajmujący uprawniony jest do zachowania Kaucji na poczet opłat naliczanych zgodnie z Cennikiem i Opłatami Dodatkowymi lub roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy z innego tytułu. Jeżeli Kaucja została zatrzymana na poczet napraw samochodu obciążających Najemcę, Wynajmujący zatrzyma Kaucję do czasu  zakończenia naprawy lub ostatniej z napraw. Pozostała część Kaucji zostanie zwrócona przez Wynajmującego w terminie 3 dni od uzyskania pełnego zaspokojenia.
 11. Zapłata opłat przewidzianych w Cenniku i Opłatach Dodatkowych, nie wyłącza uprawnienia Wynajmującego do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.
 12. W przypadku gdy Umowa Najmu przewiduje udzielenie rabatu w zakresie Czynszu lub innych opłat wynikających z Cennika i Opłat Dodatkowych, rabat udzielony zostaje pod warunkiem prawidłowego wykonania całej Umowy Najmu. W przypadku przedwczesnego rozwiązania Umowy Najmu, porzucenia samochodu po upływie okresu najmu, nieprawidłowego korzystania z samochodu prowadzącego do jego nadmiernego zużycia lub zniszczenia, stwierdzenia przez Wynajmującego dokonania ingerencji mechanicznych przez Najemcę bez zgody Wynajmującego, udzielony rabat zostaje automatycznie anulowany z dniem rozwiązania Umowy Najmu, a Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego kwoty udzielonego rabatu w terminie 7 dni od rozwiązania Umowy Najmu bez dodatkowego wezwania Wynajmującego.
 13. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę Wynajmującego w zakresie utraconego Czynszu na skutek przedwczesnego rozwiązania Umowy Najmu z przyczyn leżących po stronie Najemcy.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie ceny wymienione w Umowie Najmu, Cenniku i Opłatach Dodatkowych oraz we wszelkich załącznikach, są cenami brutto, chyba że wyraźnie wskazane są kwoty netto.
 2. W razie sprzeczności lub niezgodności Umowy Najmu i Regulaminu lub Cennika i Opłat Dodatkowych, Strony związane są Umową Najmu.
 3. Reklamacje należy kierować listownie na adres siedziby Wynajmującego lub mailowo na adres email: kontakt@flixcars.pl
 4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania się o zmianie adresu do doręczeń, pod rygorem uznania oświadczeń i pism kierowanych na dotychczasowy adres za doręczone.
 5. Wynajmujący jest administratorem danych osobowych wynikających z Umowy Najmu.
 6. Dane osobowe są przetwarzane przez Wynajmującego lub podmioty trzecie z nim współpracujące w celu realizacji Umowy Najmu, marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Wynajmującego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia danych zbieranych w innych celach niż wymagane przez prawo, lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do ich przenoszenia.
 7. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Niniejszy Regulamin i Umowa Najmu podlegają prawu polskiemu.
 9. Wszelkie spory powstałe w związku z zawartą Umową Najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wynajmującego, za wyjątkiem spraw, w których stroną jest konsument w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego, które rozstrzygać będzie sąd właściwości ogólnej.